جار گرد

جار نسکافه ای

جار بیضی

جار چهار گوش

جار هشت گوش

جار شش گوش

جار کنجدی

جار متفرقه