بطری 5لیتری چهارگوش 105گرم-B20

بطری 5لیتری چهارگوش 105گرم-B20