پریفرم27گرم جار دهنه P16-70

پریفرم27گرم جار دهنه P16-70